Rychlé odkazy na postupy na této stránce:

 
 

Zarovnání a rozmístění objektů

Aplikace CorelDRAW umožňuje přesně zarovnat a rozmístit objekty v kresbě. Objekty lze zarovnávat vůči sobě navzájem nebo vzhledem ke stránce kresby, například ke středům, okrajům či mřížce. Zarovnáváte-li objekty vzhledem k objektům, můžete je zarovnat podle jejich středů nebo podle okrajů.

Můžete zarovnat několik objektů na střed stránky kresby vodorovně nebo svisle. Jeden nebo více objektů lze rovněž uspořádat podél okraje stránky nebo k nejbližšímu bodu mřížky. Objekty můžete také zarovnávat podle referenčních bodů zadáním přesných souřadnic x a y.

Při rozmístění jsou objekty automaticky odsazeny od sebe na základě své výšky, šířky a středového bodu. Objekty lze rozmístit tak, aby jejich středové body nebo vybrané okraje (například horní nebo pravý okraj) byly od sebe stejně vzdáleny. Objekty lze však rozmístit i tak, aby mezi nimi byla stejná vzdálenost. Objekty lze rozmístit i vně příslušných vymezujících rámečků či přes celou stránku kresby.

Náhodně rozptýlené objekty (vlevo) jsou svisle zarovnány a rovnoměrně rozmístěny (vpravo).

Postup při zarovnání objektů Zp t nahoru
1.
 
Vyberte objekty.
2.
 
Klepněte na příkaz Uspořádat Zarovnat a rozmístit Zarovnat a rozmístit.
3.
 
V oblasti Zarovnat ukotvitelného panelu klepněte na jedno z následujících tlačítek a proveďte zarovnání podle okraje nebo středu obrázku.
Zarovnat vlevo – zarovnání levých okrajů objektů
Zarovnat střed vodorovně – zarovnání středů objektů podle svislé osy
Zarovnat vpravo – zarovnání pravých okrajů objektů
Zarovnat nahoru – zarovnání horních okrajů objektů
Zarovnat střed svisle – zarovnání středů objektů podle vodorovné osy
Zarovnat dolů – zarovnání dolních okrajů objektů
Chcete-li objekty zarovnat podle obrysů, klepněte na tlačítko Obrys .
4.
 
V oblasti Zarovnat objekty k proveďte jednu z následujících úloh.

Akce
Postup
Zarovnat objekt k určitému objektu
Klepněte na tlačítko Aktivní objekty .
Pokud objekty vybíráte postupně jeden po druhém, je jako referenční objekt pro zarovnání ostatních objektů použit poslední vybraný objekt. Pokud pomocí rámečku vyberete objekty, bude jako referenční bod použit objekt umístěný v levém horním rohu výběru.
Zarovnat objekt vzhledem k okraji stránky
Klepněte na tlačítko Okraj stránky .
Zarovnat objekt vzhledem ke středu stránky
Klepněte na tlačítko Střed stránky .
Chcete-li zarovnat střed objektu na střed stránky, ujistěte se, že jsou v oblasti Zarovnat povolena tlačítka Zarovnat střed vodorovně a Zarovnat střed svisle .
Zarovnat objekt na nejbližší čáru mřížky
Klepněte na tlačítko Mřížka .
Zarovnat objekt k zadanému bodu
Klepněte na tlačítko Zadaný bod a zadejte hodnoty do políček Zadat souřadnice.
Bod můžete určit také interaktivně klepnutím na tlačítko Zadat bod a klepnutím do okna dokumentu.
Nastavit možnost zarovnání textových objektů
V oblasti Text vyberte některou z následujících možností:
 
Účaří prvního řádku – zarovná text na účaří prvního řádku
 
Účaří posledního řádku – zarovná text na účaří posledního řádku
 
Vymezující rámeček – zarovná text podle vymezujícího rámečku

Chcete-li rychle zarovnat objekty podle jiného objektu, aniž byste použili ukotvitelný panel Zarovnat a rozmístit, klepněte na příkaz Uspořádat Zarovnat a rozmístit a pak klepněte na libovolný z prvních šesti příkazů pro zarovnání. Písmeno vedle názvu příkazu udává klávesovou zkratku, kterou můžete k zarovnání objektů použít. Příklad: Písmeno L vedle příkazu Zarovnat doleva udává, že stisknutím klávesy L můžete zarovnat objekty k nejlevějšímu bodu objektu, který je použit jako referenční bod.
Ukotvitelný panel Zarovnat a rozmístit můžete také otevřít výběrem objektů a klepnutím na tlačítko Zarovnat a rozmístit na panelu vlastností.
Chcete-li zarovnat všechny objekty svisle i vodorovně na střed stránky, můžete rovněž stisknout klávesu P.
Postup při rozmístění objektů Zp t nahoru
1.
 
Vyberte objekty.
2.
 
Klepněte na příkaz Uspořádat Zarovnat a rozmístit Zarovnat a rozmístit.
3.
 
Chcete-li rozmístit objekty vodorovně, klepněte na následující tlačítka:
Rozmístit vlevo – rovnoměrně rozmístí levé okraje objektů
Rozmístit střed vodorovně rovnoměrně rozmístí středové body objektů podle vodorovné osy
Rozmístit vpravo rovnoměrně rozmístí pravé okraje objektů
Rozmístit mezeru vodorovně – umístí vybrané objekty do stejné vzdálenosti od sebe podle vodorovné osy
4.
 
Chcete-li rozmístit objekty svisle, klepněte na následující tlačítka:
Rozmístit nahoru – umístí horní okraje objektů do stejné vzdálenosti od sebe
Rozmístit střed svisle – rovnoměrně rozmístí středové body objektů podle svislé osy
Rozmístit dolů – rovnoměrně rozmístí dolní okraje objektů
Rozmístit mezeru svisle – umístí vybrané objekty do stejné vzdálenosti od sebe podle svislé osy
5.
 
Chcete-li vybrat oblast, do které jsou objekty rozmisovány, klepněte v oblasti Rozmístit objekty do na jedno z následujících tlačítek:
Rozsah výběru – rozmístí objekty v rámci vymezujícího rámečku, který je obklopuje.
Rozsah stránky – rozmístí objekty v rámci stránky kresby.

Horní řádek: Možnosti vodorovného rozmístění objektů. 1) Možnost Vlevo rovnoměrně rozmístí levé okraje. 2) Možnost Na střed rovnoměrně rozmístí středové body. Spodní řádek: Možnosti svislého rozmístění objektů. 3) Možnost Nahoru rovnoměrně rozmístí horní okraje. 4) Možnost Na střed rovnoměrně rozmístí středové body.


Napište nám
Byla vám tato stránka užitecná? Napište nám.

Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.